Varukorg

Produkter

Kontakt

Ventbutiken.se
Ventilationsbutiken i Sverige AB
Torrsjö 105
862 95 Njurunda
Sverige
E-post:
Webb: ventbutiken.se
Telefon: +46 70 2450093

Information

Nyhetsbrev

Avfuktningsguiden

Total skadad krypgrund
Fakta om Fukt och Avfuktning

Installation och montering
Det är av största vikt att rätt åtgärder vidtas i krypgrunden och att krypgrundsavfuktaren installeras på rätt sätt för att få avsedd funktion och inte dra onödigt mycket energi.

Vi hjälper därför alltid till med råd om kring installationen av din krypgrundsavfuktare samt gör en ritning för att underlätta installtionen.
 
Krypgrundsavfuktning
Det är mycket vanligt i hus med krypgrund att fukt och mögel uppstår. De flesta moderna hustillverkare har en krypgrundsavfuktare som standard redan vid leveransen av hustyp med krypgrund. Det enklaste och säkraste sättet att skydda sitt hus från fukt och mögelangrepp med mycket kostsamma reparationer som följd är att installera en krypgrundavfuktare. Det första tecknet på problem med fukt och mögel i krypgrunden är att det luktar illa.
 
Vid fuktsäkring av krypgrunden skall även dräneringen kontorolleras så att den leder bort ytvattnet från krypgrunden på ett tillfredställande sätt. Hela krypgrunden skall städas från allt organiskt material som brädspill osv. Marken täcks med byggplast för att hindra markfukt att tränga upp i krypgrunden. Alla friskluftsventiler och andra otätheter i krypgrunden tätas. Ju tätare grunden blir desto mindre kommer krypgrundsavfuktaren att behöva vara i drift. Ju mindre drifttid krypgrundavfuktaren har desto mindre energi går det åt för att avfukta krypgrunden. 


Krypgrundsavfuktaren placeras nära grundmuren så att våtluftsröret blir så kort som möjligt. Vid långa dragningar av våtluftsröret kan det vara nödvändigt att göra en kondensvattenfälla på röret. Undvik att dra ut våtluftsröret under altaner eller andra konstruktioner. Våtluftsröret bör avslutas ca 1 dm utanför grundmuren för att fasadbeklädnaden ej skall påverkas av den fuktiga luften. Torrluften från krypgrundsavfuktaren sprids lämpligen i krypgrunden via ventilationskanaler sk. Spirorör. Finns flera avdelningar i krypgrunden skall ett torrluftrör dras in i varje avdelning.Beskrivning: C:\Ventbutiken\Nya produkter\Munters\Installationsprincip M 190 i krypgrund.jpg
En krypgrundsavfuktare förbrukar ungerför 2500 kWh/år. Under uppvärmningssäsongen kan man tillgodoräkna sig en del av energin som uppvärmning av bostaden i och med den ökade temperaturen i krypgrunden. Det många upplever positivt i samband med installationen av krypgrundsavfuktare är att golvtemperaturen blir ett par grader högre. Det blir helt enkelt varmare golv.
 
Vad är relativ fukt?

Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (% RF). Det är förhållandet mellan aktuell mängd vatten och maximal mängd vatten som luften kan bära vid en viss temperatur. Vid 100 % RF är luften mättad och fukten fälls ut i form av små vattendroppar. För hög luftfuktighet är aldrig bra. Redan vid 60 % RF korroderar stål. Vid 70 % RF finns det risk för mögel och svampangrepp. I Sverige är den genomsnittliga luftfuktigheten drygt 80 %. En tumregel är att 50 % RF är ett bra klimat för de flesta material, vilket även känns behagligt för människan.

Hur sänker man den relativa fuktigheten?

Det traditionella sättet att sänka den relativa fukten är att värma och ventilera. Detta är tyvärr både dyrt och energikrävande. Om det är kondens man vill få bort måste man värma allt material och media förutom luften (jämför att försöka värma ett kallt glas vatten på sommaren som kondenserar). Det effektivaste och minst energikrävande är att avfukta. Ofta är energibesparingen 25 till 50 % jämfört med att värma. Några vanliga användningsområden där vi konsumenter önskar ett fuktkontrollerat klimat är till exempel; krypgrunder, källare, tvättstugor, badrum, sommarstugor och garage.

Hur mäts fukt i material och vad är fuktkvot?

Hygroskopiska material är mer eller mindre känsliga för fukt. Ju mer fukt som finns i materialet ju högre är fuktkvoten (%). Fukten i material kan mätas med en
fuktkvotsmätare, populärt kallad fuktmätare. Sambandet mellan relativ fuktighet och fuktkvot är olika för varje material. Indikerar en fuktmätare 10 % fuktkvot motsvarar detta 50 % Relativ Fukt i trä men hela 85 % i papper. Vid en fuktkvot i trä på 14 % är detta liktydigt med risk för mögel och svampangrepp (jämför 70 % Relativ Fukt). 

 
Hur fungerar en avfuktare?

Energimyndigheten konstaterar i sin luftavfuktartest 2007. “Det finns två slags luftavfuktare, så kallade kylavfuktare och sorptionsavfuktare. Båda fungerar bra i varma utrymmen, men är det kallare än +15 grader fungerar sorptionavfuktarna bättre, även när det är minusgrader, vilken gör dem lämpade att använda i krypgrunder.”

En kylavfuktare fungerar så att en fläkt suger in fuktig luft över ett kylbatteri (förångare). Vattenångan i luften kondenserar till vatten som samlas upp i en behållare. Den avfuktade luften passerar sedan kondensorn och är därefter torr och varm när den lämnar avfuktaren. Avfuktare som arbetar efter kylprincipen är ofta mer ekonomiska att använda där det är varmt och fuktigt, gärna över 20-25oC.
 
 
Sorptionavfuktare fungerar så att den fuktiga luften sugs in i en roterande rotor som tar upp fukten som finns i luften. Rotorn består av ett stort antal luftkanaler där ytan är impregnerad med ett fuktupptagande medel som attraherar (fångar upp) vattenmolekylerna i den fuktiga luften. Rotorn blir efter en tid mättad med fukt varefter den behöver torkas ut. Detta sker med en värmare. Varm luft blåses igenom rotorn, vattenmolekylerna förångas och fukten blåses ut ur avfuktaren och från det utrymme som ska avfuktas som vattenånga. Sorptionstekniken har ett brett arbetsområde och avfuktar effektivt inom temperaturområde -20oC till +40oC.
 Avfuktningskapacitet
Förmågan att avfukta, minska vatteninnehållet i luften, beror på aktuell temperatur och relativ fuktighet. Denna så kallade avfuktningskapaciteten är olika för olika avfuktare och sjunker med fallande temperatur och relativa fuktighet. Vissa avfuktare får snabbare en sämre kapacitet än andra. Det finns avfuktare som har bra kapacitet vid ett tillstånd men tappar över hälften av avfuktningskapaciteten om temperaturen sjunker med några grader. En avfuktare kan som exempel ha en bra förmåga att avfukta vid 30oC och 90 % relativ fuktighet men redan då temperaturen sjunker till 20oC kan den ha tappat halva kapaciteten. Sjunker dessutom den relativa fuktigheten från 90 % till 60 % så tappar avfuktaren ytterligare kapacitet. När avfuktaren har sänkt den relativa fuktigheten i utrymmet som avfuktas till önskad nivå kommer fukt att transporteras från det hygroskopiska materialet till luften. Detta betyder att det efter en viss tid uppstår en jämvikt eller fuktbalans i utrymmet.
 
 
 
Att välja rätt avfuktare
Generellt sett kan man säga att en kylavfuktare endast fungerar bra i mycket varma och fuktiga utrymmen (svimmingpool, duschrum mm). En sorptionsavfuktare lämpar sig både till varma och kalla utrymmen och har till och med förmåga att avfukta i minusgrader. Energimyndigheten skriver i sin luftavfuktartest 2007. “Ska avfuktaren användas i krypgrunden eller för att minska uppvärmningskostnaden i sommarhuset under vinterhalvåret måste den klara lägre temperaturer än om den ska användas i källaren eller till att torka tvätt.”

Testen utfördes vid fyra temperaturer och 90% Relativ Fukt dvs. maximal avfuktningskapacitet. Kapaciteten vid 60% Relativ Fukt, som i princip är ett önskat tillstånd eller normalt drifttillstånd, redovisas endast vid 22 oC. Resultatet ger således en indikation av förändringen i kapacitet vid lägre temperaturer och lägre relativ fuktighet.

Några tips
• Mät först temperaturen i utrymmet som skall avfuktas. Mät även den relativa fukten i luften och om möjligt aven fuktkvoten i materialet. (14% fuktkvot
motsvarar ca 70% Relativ fukt)

• Är temperaturen under +15oC då är sorptionsprincipen effektivast. Vid 10oC och 60% RF slutar de flesta kylavfuktare att fungera eller så är kapaciteten minimal.
Vid högre temperaturer 20-25oC och vid högre luftfuktighet fungerar ofta en kylavfuktare utmärkt och har en hög kapacitet. (Munters säljer kylavfuktare
lämpade till SPA, poolrum mm).
Exempel: En avfuktare som har dålig kapacitet vid 10oC och 60% RF kan aldrig användas framgångsrikt i en kall krypgrund eller sommarstuga på vintern.

• Det är viktigt att välja rätt avfuktare i förhållande till det klimat som önskas i utrymmet.
• Energibesparingen i en sommarstuga under vintern blir större ju lägre temperaturen är. Att ha värmen på 8-10 oC slukar massor av energi. En sorptionsavfuktare är effektiv även då det är kallt och skapar ett perfekt klimat på
ett miljövänligt och energisnålt sätt.

• En tumregel är att 50 % RF är ett bra klimat för de flesta material. Vid 50 % RF är det dessutom ”rostfritt” samtidigt som det känns behagligt för människan. I en krypgrund eller vinterförvaring av en sommarstuga är 50-60 % RF ett normalt önskat tillstånd. Det viktiga är att hålla sig under den så kallade mögelgränsen som ligger på ca 70 % RF. Ju lägre relativ fuktighet som önskas ju mer måste
avfuktaren arbeta.

Vi har omsorgsfullt valt ut några luftavfuktare till vårt sortiment. Ni hittar dem här, i produktkategorin Avfuktare