Varukorg

Produkter

Kontakt

Ventbutiken.se
Ventilationsbutiken i Sverige AB
Torrsjö 105
862 95 Njurunda
Sverige
E-post:
Webb: ventbutiken.se
Telefon: +46 70 2450093

Information

Nyhetsbrev

Filterguiden


·  Luftföroreningar

Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som
har en negativ påverkan på människa och miljö. Till de viktigaste
luftföroreningarna räknas kväveoxider (NOX, ett samlingsnamn för
kväveoxid
och
kvävedioxid
),
aerosoler
, polyaromatiska kolväten (PAH),

svaveldioxid
och marknära ozon. I förbränningshänseende förekommer
även så kallade PM, det vill säga partiklar. Dessa partiklar kan ha olika
storlek och således olika farlighet vid inandning.


Vad innehåller utomhusluften? Den nya ventilationsstandarden EN13779
kategoriserar utomhusluften (ODA, Out Door Air) samt ger rekommendationer om val
av filtreringsnivå för att åstadkomma god inomhusluft (IAQ, Indoor Air Quality).
Luftföroreningar kan förekomma i partikelform (damm) eller i molekylär form
(gas). Standarden föreslår olika kvalitetskategorier för utomhusluften och anger
kriterier för inomhusluftens kvalitet samt ger rekommendationer om val av
filterklass. 

Klassificering av utomhusluftens kvalitet 


Luftens kvalitet 
CO2 (ppm)
CO mg/m3
NO2 μg/m3
SO2 μg/m3
PM10
Landsbygd ODA 1
350
< 1
< 1 5-35
 < 5
  < 20
Tätort ODA 2
400
 1-3
15-40
5-15
10-30
Innerstad ODA 3
450
2-6
30-80
10-50
 20-50
                ·  Behovet av luftfilterVi vistar mer än 70% av tiden inomhus varför ventilationsfilter skall
väljas med omsorg.  För att filtrera bort pollen och andra luftföroreningar rekommenderas
filterklass F7 som tilluftsfilter. F7 säkerställer att ditt ventilationssystem
och ventilationsaggregat inte smutsas ner med kostsam rengöring till som följd.I frånluften rekommenderas lägst filter klass F5 för att skydda ditt
ventilationsaggregat och värmeväxlare. ·  Filtertyper

Påsfilter

Påsfilter är idag den vanligast förekommande typen av luftfilter. Filtrens
påsar ger den ytförstoring som möjliggör hög luftflödeskapacitet och stor
stofthållningsförmåga

Kompaktfilter

Kompaktfilter finns i alla filterklasser från G4-H13. Genom sk
pleatteknik, där filtermedia veckas, ges filtren en mycket stor filteryta i ett
kompakt yttre format. Kompaktfilter är ofta en bättre lösning än påsfilter i
utrymmen där byggdjupet är begränsat, luftflödet är turbulent , eller där kraven
på rening är extra höga.

Förfilter

Förfilter utgör en första filtreringsnivå avsedd att minska
stoftbelastningen på anläggningens finfilter. Rätt dimensionerade förfilter
sänker driftskostnaderna, förbättrar funktionen och förlänger livslängden för
din ventilationsanläggning. Generellt gäller att ett bra förfilter tål relativt
höga luftflöden per m2 frontyta, har hög stofthållningsförmåga och erbjuder ett
låga begynnelsemotstånd. Om förfiltret väljs med omsorg och byts regelbundet ger
det ett grundskydd för mekaniska komponenter fläktar, värmeväxlare och
värmebatterier i din ventilationsanläggning

HEPA-filter

High Efficiency Particulate Air filters är benämningen på luftfilter med
extremt hög reningsgrad. Filtren avsedda för att skapa de rena zoner som krävs i
samband med tillverkning av tex läkemedel och livsmedel. Filtren används även
som skyddsfilter i olika sammanhang tex i kärnkraftsverk. HEPA-filter i klass
H14 och uppåt läcktestas alla individuellt för att garantera kvaliteten.

Kol- och Kemiska filter

Kolfilter adsorberar lukter och andra oönskade ämnen ur luften. Kol har
mycket stor aktiva yta och binder skadliga molekyler till sig när luftflödet som
passerar kolet är rätt dimensionerat. Kol kan då binda flyktiga organiska
föreningar från t.ex. vägtrafik eller matos från kök. Kemiska filter är
specialfilter framtagna för att tex förhindra korrosion eller för att skydda tex
konstföremål.


·  Filterklasser 

Filterklass F9 har den högsta filtreringsgraden

Filter klass F7 är den vanligast förekommande filterklassen i
tilluftsystem.

Filterklass G används som förfilter och andra applikationer med lägre krav
på filtreringsgrad.

Filterklasser enligt en779Filtertyp
EN7792010 (1Klass
EN7792002 (2Klass
MedelavskiljningsgradAm (%)
Medeleffektivitetvid (Em)0,4 μm (%)
Minimumeffektivitet0,4 μm (%)
P-marke (3SPCR0220,4 μm (%)
Grov
G1G2G3G4
G1G2G3G4
50 Am <6565 Am <8080 Am <9090 AmMedium
M5M6
F5F6
 
40 Em <6560 Em <80
 
212
Fin
F7F8F9
F7F8F9
 
80 Em <9090 Em <9595 Em
355570
507080
(1 Foreslagen ny EN779-standard med minimum effektivitet(2 Nu gällande standard (2010-05-20)(3 Långtidsprovade luftfilter testade av SP, Sveriges
Tekniska forskningsinstitut)


·  Välj rätt filter och filterklass 

Filtreringen ska vara tillräckligt hög för att skydda värmeväxlare och för
att de som brukar luften ska må bra.

Den ska samtidigt vara tillräckligt låg för att fläktarna inte ska jobba
onödigt hårt och förbruka en massa energi.

Filtreringen ska ta hänsyn till den totala miljöpåverkan som våra
respektive verksamheter har i ett större perspektiv.

Och den ska erbjuda en god arbetsmiljö för dig som jobbar i
ventilationsanläggningar.


·  Filterbyten och service 

Filter i ventilationssystem skall bytas minst en gång per år av hygieniska
skäl. Två byten per år rekommenderas för att säkerställa rätt ventilationsflöde hela året. 

När du byter filter skall du vara noga med att ventilationsfiltret sluter
tätt mot ventilationsaggregatet så att ingen luft läcker förbi.

Använd andningsskydd och stoppa filtret i en sopsäck direkt för att inte
sprida ventilationsfiltrets föroreningar.

Ventilationsfiltret bör bytas efter pollenfällning och på senhösten.

Kampanj

Nyheter