Varukorg

Produkter

Kontakt

Ventbutiken.se
Ventilationsbutiken i Sverige AB
Torrsjö 105
862 95 Njurunda
Sverige
E-post:
Webb: ventbutiken.se
Telefon: +46 70 2450093

Information

Nyhetsbrev

Luftrenarguiden

Luftrenarguide
Bakgrund
Anledningen till att skaffa en modern luftrenare är att eliminera oönskade ämnen i inomhusluften. Oavsett om nyttjaren är astmatiker, allergiker eller någon annan som värnar om sin hälsa är utan betydelse. Funktionen man önskar är densamma.
Det som kan variera är vilket eller vilka oönskade ämnen man vill rena inomhusluften från. Oftast handlar det om någon form av partikelar men det gäller även olika former av gaser. Det finns olika partikelfilter beroende på vilken storlek av partikel man önskar ta bort samt vilken avskiljningsgrad man eftersträvar. Gaser adsorberas vanligen i ett kolfilter med olika impregnering beroende på typ av gas. Det finns även tekniker såsom t.ex. jonisering och ”biologiska filter”.

LRV1 (kriterier för rekommendation av LuftRenare Version 1) gäller enbart luftrenare som omsätter luften och där avskiljning av partiklar sker kontrollerat i någon form av filter. Jonisering fritt i rum tillåts således ej.

De flesta luftrenare är avsedda för avskiljning av partiklar. Några av även filtersteg för gasadsorbent.

Parametrar som inverkar på en luftrenares effektivitet är följande:

luftflöde
avskiljningsgrad
kortslutning mellan utblåsluft och insugsluft
byte/rengöring av filter

Det finns dessutom några parametrar som inverkar på köparens sätt att använda luftrenaren.

Dessa är:
ljudnivå
driftskostnad

Kriterier att ta hänsyn till vid val av luftrenare:
luftflöde
avskiljningsgrad (luftflöde x avskiljningsgrad = ekvivalent                     luftflöde)
kortslutning
ljudnivå
underhåll/skötsel
Luftrenarens påverkan på inomhusmiljön såsom t.ex.
ozongenerering
elektromagnetiska fält
m.m.

Allmänt
Luftrenaren skall uppfylla alla myndighetskrav samt vara godkänd ur elsäkerhetssynpunkt av ackrediterad myndighet. Där så är tillämpligt skall EMC- och Ozongodkännande finnas. 

Ekvivalent luftflöde:
Luftrenarens ekvivalenta luftflöde skall vara avpassat till storleken på rummet där den skall användas. En vanlig placering av luftrenaren är i sovrummet eftersom det är där man tillbringar mest tid. Även på arbetsplatsen kan det vara befogat med en luftrenare.  

Boverkets byggnormer är olika beroende på vilken aktivitet som förväntas i respektive lokal. Friskluftflödet i ettbostadsrum skall  vara ca. 0,5 luftomsättningar/timma. Ett kontor skall ha ca. 4 ggr större friskluftflöde vilket gör att luftrenarens ekvivalent luftflöde skall vara 4 ggr större för att uppnå samma reningseffekt i kontorsrum av samma storlek som ett sovrum.

Luftrenarens ekvivalenta luftflöde skall vara 4 ggr större än uteluftflödet från ventilationen mätt vid en partikelstorlek av 0,3 - 0,5 μm. Denna nivå minskar partikelinnehållet i luften med ca 80 %. Således skall en luftrenare som är avsedd för att användas i ett 15 m2 stort sovrum med takhöjden 2,4 m ha ett ekvivalent luftflöde av minst 72 m3/timma.

Ljudeffektnivå
En ljudnivå överstigande 30 dBA kan upplevas som direkt störande i en för övrigt tyst miljö såsom t.ex. ett sovrum. Boverkets krav på fasta installationer ligger idag på 30 dBA. Luftrenaren är inte fast monterad men eftersom den skall användas dygnet runt bör ljudnivån, när den är placerad enligt leverantörens rekommendationer, ej överstiga 30 dBA. Provningen skall utföras i ett efterklangsrum i enlighet med ISO 3741 (EN23741).
Ljudeffektnivån skall ställas i relation till luftrenarens kapacitet. Om en luftrenare har flera olika fläkthastigheter skall dess kapacitet anges som det högsta ekvivalenta luftflöde där
ljudeffektnivån ej överstiger 3,7 B (LWA). Resultatet presenteras på en skala enligt nedan:

Betyg Ljudeffektnivå
0 0 > 3,7 B
* ≤ 3,7 B
** ≤ 3,4 B
*** ≤ 3,1 B


Underhåll/skötsel
En luftrenare samt komplett specifikation, installationsanvisning och bruksanvisning skall bifogas ansökningen. Bedömning av handhavande och funktionalitet skall genomföras. Alla manöverorgan samt ytor som berörs testas med avseende på nickel. Nickelförekomst medför avslag. Tillverkaren/agenten skall uppge kostnad för filterbyten samt uppvisa testprotokoll som anger ekvivalent luftflöde vid leverans samt vid rekommenderat filterbyte /rengöring. Filterbyte skall göras vid max 10 % avvikelse från ekvivalent luftflöde med nytt filter. Denna information skall ligga till grund för en kalkyl av driftskostnaden. Tillverkaren skall garantera tillgång till utbytesfilter under en femårsperiod efter det att luftrenaren tagits ur produktion.

Rekommendation
När blir en luftrenare rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet?
Test avseende ekvivalent luftflöde, ljudeffektnivå, nickelförekomst samt bedömning av handhavande och funktionalitet utförs i Granskningsrådets regi. Övriga tester skall vara utförda av oberoende ackrediterat laboratorium. För genomförande av tester krävs två stycken luftrenare som slumpmässigt hämtas ur produktion/lager. Efter genomförda tester enligt ovan blir luftrenaren klassad av Astma- och Allergiförbundets Granskningsråd. Klassningen ligger till grund för avtal mellan Företaget och Astma- och Allergiförbundet avseende Rekommendation. Rekommendationen är tidsbegränsad och gäller under 24 månader från avtalets undertecknande. Ansökan om ny rekommendationsperiod kan beviljas utan kompletterande uppgifter förutsatt att Astma- och Allergiförbundets krav, LRV1, ej har ersatts eller ändrats.


Uppbyggnad av luftrenare
Luftrenarna är uppbyggda i 3-5 filtersteg beroende av modell

Filtersteg 1. Förfilter renar från damm, hår och större partiklar.
Filtersteg 2. Anitvirus filter
Filtersteg 3. Kolfilter för parfym, odörer och skadliga gaser.
Filtersteg 4. HEPA filter med 99,95% partikelavskiljning.
Kampanj

Nyheter